پاستل کچی

10نکته از پاستل گچی

***  رنگ دانه ساییده شده و محلول رقیق کتیرا که به شکل قلمی، چهارگوش یا مداد…