شخصیت سازی (چهره)

1- (نمكي) : دختري از خانوادة مرفه در زمان گذشته. استفاده كردن از حالتهاي مختلف…