پرنده و مرغ در هنر ایران

پیشینه ی پرنده و مرغ در هنر ایران

پیشینه ی پرنده و مرغ در هنر ایران در نقاشی گل و مرغ ،  گل نماد معشوق ( به خصوص…