هدیه ویژه رونالدو به دختر نقاش ایرانی

 تنها ۱۰ دقیقه نرسیدن اکسیژن کافی بود تا فاطمه را از زندگی معمول و مانند همه…