سایز و اندازه استاندارد اسناد و اوراق

سایز و اندازه استاندارد اسناد و اوراق (کاغذ) :

ابعاد کاغذ سری A در حال حاضر در سراسر جهان به عنوان یک استاندارد شناخته شده…