نقاشی قاجار

مفاهیم مشترک در معماری و نقاشی خانه­های اشرافی قاجار

    مقدمه نقاشی به عنوان بخش مهمی از تزئینات فضای معماری خانه­های اشرافی،…