تاريخ هنر ایران

لرستان : درحدود 12 قرن ق . م عصرآهن بوجود آمد.درلرستان نزديك به مركز شوش  كه…