پیشنهاداتی برای مشکی پوش‌ها

هیچ چیز مانع این نمی شود که برخی از افراد در فصل تابستان نیز سر تا پا سیاه…