تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و ...

تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و ... آنچه که شرح آن رفت در واقع یک طبقه بندی…