تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و ...

تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و ... آنچه که شرح آن رفت در واقع یک طبقه بندی…


بررسی سوابق تصویرسازی و گرایش به شیوه‌ی نقاشی

  نقاشی نفوذ انواع طرحهای گل فرنگ به هنرهای ایرانی از قرن یازدهم هجری به بعد…