تابلو فرش

تاريخچه فرش دستباف

آشنایی با صنعت فرش       فرش درختي كهن، كه ريشه در ژرفاي خاك كوير و شاخه تا…