تنهایی

با تنهایی‌ ات روبه رو شو

در هر رابطه ای و با هر سطح از صمیمت، ما به تنهایی احتیاج داریم. آدم ها همیشه به…