عالم خيال و مفهوم فضا در نگارگری ايرانی :

تصور فلسفه اروپايي از واقعيت، جايي براي فضايي واقعي ليكن غير مادي باقي نگذاشته…


سيري در نگارگري ليرلتي از قديم تا اكنون

مقدمه: نقاشي ايران از جمله هنرهاي طراز اول آسياست. اين هنرداراي معيارها و ضوابط…


شخصیت سازی (چهره)

1- (نمكي) : دختري از خانوادة مرفه در زمان گذشته. استفاده كردن از حالتهاي مختلف…


انسان و معماری

انسان و معماری: در واقع دلیل اصلی بروز بحث معماری شخص انسان است. از بدو خلقت…