اوتیسم بیماری نیست!

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اوتیسم بیماری نیست و با چندین جلسه…